کسب امتیاز

شما با خرید خود از فروشگاه تکتور امتیاز و یک هدیه از فروشگاه ما دریافت می کنید.
هدیه باشگاه مشتریان تکتور برای اولین خرید مشتریان یک کد اشتراک یک ماهه فیلیمو است.

نحوه محاسبه امتیاز به صورت خودکار و بر اساس میزان خرید شما از تکتور است.

همچنین با معرفی دوستان خود و اولین خرید آنها با کد اشتراک شما، هم شما و هم فرد مورد نظر صاحب 25 امتیاز می شوید. این امتیاز به صورت افزایشی بوده و با معرفی نفر دوم و سوم صاحب 35 امتیاز و معرفی نفر چهارم و پنجم 45 امتیاز و ..کسب می کنید.

با افزایش امتیاز خود می توانید باتوجه به جمع امتیاز خود اقدام به دریافت هدیه خود کنید. این هدایا به گونه ای است که هم می توانید تخفیفی بر روی خرید بعدی خود دریافت کرده یا اشتراک های متنوع و کدهای تخفیف دریافت کنید.

قابل توجه است که امتیازات شما نزد فروشگاه تکتور به امانت است و محدودیت زمانی برای استفاده از آن ندارید.

ارتباط با کارشناس فروش